duminică, 29 martie 2015

Angajatul din penitenciare - percepţii !

Material preluat de pe www.scribd.com si publicat sub titlul: "4. Oana Carare. Personalul Din Penitenciar. Subculturi Carcerale, Norme Si Valori, Suferintele Falsei Incarcerari. Vol II No 4" de către PROBATION junior la data de 21.03.2015


Oana CĂRARE
Master in Probation, Romania

Abstract: Despre mediul penitenciar s-au scris multe lucruri de-a lungul timpului, fiind un subiect care s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea specialiştilor în domeniu. Acestea au pus foarte mult accent pe lumea persoanelor condamnate, a suferinţelor   încarcerării,  a  subculturii  carcerale  a  deţinuţilor,  a  relaţiilor  dintre ei/dintre ei şi lumea exterioară, a condiţiilor din penitenciar ş.a.m.d., însă foarte puţine vorbesc despre celălalt element uman constitutiv al mediului carceral: staff-ul din penitenciar. Impactul dur pe care individul îl resimte la intrarea în acest mediu, stricteţea  ordinelor, surmenajul  provocat  de  munca  şi  rutina  zilnică  în  cadrul aceluiaşi mediu închis, deprimant, transpunerea conduitei din penitenciar şi în afara acestuia conduce, în timp, la incapacitarea individului, la imposibilitatea de a lega relaţii în exteriorul penitenciarului, la închiderea în sine, la lipsa interesului faţă de dezvoltarea de relaţii interpersonale, lucruri puţin vizibile în cazul celor aflaţi în faţa gratiilor.
Prin intermediul acestei lucrări am încercat să descopăr cât mai mult din lumea cadrelor din penitenciar, a dificultăţilor întâmpinate de aceştia pe parcursul muncii în penitenciar, precum şi din modul în care această meserie i-a afectat şi pe plan personal.

Cuvinte cheie: personal penitenciar, penitenciar, subcultură carcerală

Este bine cunoscut faptul că succesul unei instituţii depinde, în principiu, de mecanismul intern, alcătuit din regulamentele, organizarea, valorile interioare, dar mai ales de personalul care lucrează în cadrul instituţiei, mediul penitenciar fiind cu atât mai avid de prezenţa unui personal specializat cât mai numeros, entuziast şi implicat, având în vedere specificitatea mediului şi a persoanelor cu care lucrează.

Aşadar, în prezent, se pune tot mai mult accent pe pregătirea specializată, atât fizică, cât şi psihică, din sistemul penitenciar, deşi pregătirea personalului pentru un astfel de domeniu este destul de anevoioasă, având în vedere nivelul de cunoştinţe ridicate pe  care îl  presupune această muncă,  mediul în  care trebuie  să  lucreze, riscurile şi dificultăţile pe care le implică.
Parte dominantă a societăţii carcerale, comunitatea cadrelor este organizată după propriile norme, având propriile elemente definitorii ale culturii căreia aparţin şi propriile „suferinţe” cărora trebuie să le facă faţă de-a lungul timpului.

Subculturi carcerale

Fiecare mediu de lucru, indiferent de specificitatea lui, are o cultură proprie. În mediul penitenciar, modalitatea de gândire şi de a acţiona a celor care „ocupă” spaţiul penitenciar (deţinuţi, dar şi cadre) determină, prin rutina lor, elementele care alcătuiesc cultura penitenciară. Aceasta reprezintă „stilul, atmosfera şi rafinamentul care asigură unicitatea şi identitatea socială a unei instituţii” (Bruno, 2006, p. 7); credinţele, valorile şi ideile care definesc normele existente şi prototipurile comportamentale.
Subculturile   se   formează   şi   evoluează   în   interiorul   unei   societăţi, reprezentând o parte a culturii dominante, care funcţionează după norme, credinţe şi valori proprii, în care indivizii se unesc într-un sprijin mutual. (Alder, Mueller, Laufer, 1995, apud Amza, Amza, 2008)

Apariţia  subculturilor carcerale  poate  fi  explicată  şi  cu  ajutorul  teoriilor formulate de-a lungul timpului pe această temă. Una dintre acestea este „teoria selecţiei  negative”,  elaborată  de  Wheeler  în  1961  (apud  Durnescu,  2009),  care vorbea despre faptul că închisoarea este o „şcoală a crimei” şi că infractorii se pot „specializa  mai  bine  în  contextul  penitenciarului”,  însă  tot  el  vede  naşterea „subculturii carcerale ca modalitate de rezolvare a problemelor legate de ajustarea la mediul penitenciar” (Durnescu, 2009, p. 91), lucru ce explică apariţia subculturii şi în rândul personalului penitenciar.

Clemmer în 2006 (apud Durnescu, 2009), se referea la procesul de prizonificare în explicarea formării subculturilor, prin prisma nevoii de socializare, în timp ce teoria lui Cline în 1966 (idem), vorbea despre „teoria importului direct” al deţinuţilor cu atitudine de respingere faţă de cadre, din afara penitenciarului (Durnescu, 2009).
O altă teorie importantă în explicarea apariţiei subculturii carcerale o reprezintă „teoria etichetării”, emisă de Becker în 1963 (apud Ogien, 2002) care privea condamnarea precum o  etichetă aplicată individului, care,  mai  apoi,  şi-o asumă, adaptându-se, prin diverse procese, la mediul carceral.

Subcultura dezvoltată în rândul cadrelor poate fi explicată, cu ajutorul acestei teorii, prin faptul că şi cei din personalul penitenciar au fost etichetaţi pentru faptul că lucrează în acest mediu, atât de cei din exterior, cât şi de cei dinăuntru, adică de persoanele condamnate, în timp găsind modalităţi de adaptare.
În penitenciar, dezvoltarea subculturii carcerale vine ca urmare a nevoii de adaptare la mediu, ca rezultat al frustrărilor aduse de mediul penitenciar, cât şi ca efect al diviziunii celor două lumi existente: cea a deţinuţilor şi cea a personalului penitenciar, din nevoia de a se diferenţia una de cealaltă, de a se supune unor seturi diferite de principii şi valori.

Fiind un mediu anomic în esenţa sa şi în penitenciar iau naştere diverse moduri de adaptare ale indivizilor la anumite situaţii. Merton în 1959 (idem) vorbeşte despre cinci astfel de modele de adaptare:

Conformistul se adaptează atât scopurilor, cât şi mijloacelor legitime. Reprezintă acel model care conferă stabilitate şi continuitate societăţii  (Durnescu,2009).

Inovatorul este cel care acceptă existenţa scopurilor legitime, dar nu apelează la mijloace legale pentru a le atinge, ci găseşte alte variante. Consideră că scopurile sunt primordiale, nepunând accent pe modalităţile de realizare ale acestora, acestea fiind de cele mai multe ori ilegale, crezând că în felul acesta pot atinge succesul, îndeosebi cel economic.

Ritualistul, ca şi inovatorul, se află la limita dintre conformism şi evazionism; el insistă aupra însemnătăţii mijloacelor, dar nu şi asupra legitimităţii scopurilor. Din cauza ataşamentului excesiv faţă de norme, acesta devine neinteresat de scopurile sociale, devenind pasiv, supus, ascultând şi executând doar ordine, fără a avea vreun obiectiv propriu.

Evazionistul  nu  admite  nici  existenţa  scopurilor,  nici  cea  a  mijloacelor legitime. Merton în 1959 (apud Ogien, 2002, p. 106) spune despre evazionşti că „sunt în societate fără să fie totuşi”, se referă la ei ca fiind „bolnavi mintal, lunatici, paria, rătăcitori, vagabonzi, cerşetori, beţivi cronic, drogaţi etc.: ei au abandonat scopurile prescrise şi nu mai acţionează conform normelor”.
Prezenţa lor în societate este mai puţin întâlnită decât în cazul celorlalţi, însă sunt cei mai contestaţi de către membrii acesteia, deoarece resping atât scopurile, cât şi mijloacele legale, impuse de către societatea căreia îi aparţin.

Rebelul este acela care refuză atât scopurile, cât şi mijloacele legitime, impuse de către societate, însă doreşte schimbarea acestora cu altele noi. Este considerat ca fiind  un  revoluţionar  şi,  precum  evazionistul,  aparţine  zonei  devianţei,  deoarece încalcă normele şi valorile sociale elementare.

Aceste modele de adaptare survin în urrma contactului cu mediul penitenciar şi cu subcultura carcerală, care îi schimbă celui abia intrat aici percepţia  asupra propriei persoane, conştientizând că are nevoie să-şi construiască o  strategie de supravieţuire printr-o acceptare pasivă a regulilor şi principiilor convenite de comun acord de către cei din închisoare.
Wheeler în 1968 (apud Durnescu, 2009) subliniază că fenomenul de prizonizare, de integrare în grupul deţinuţilor, de identificare cu subcultura carcerală este doar o primă fază în evoluţia deţinutului.
Prizonificarea implică pe lângă celelalte consecinţe şi însuşirea unei poziţii ostile faţă de personalul închisorii şi totodată, coeziunea grupului deţinuţilor.
Deşi greu de crezut, subcultura carcerală nu vorbeşte doar despre aceea a deţinuţilor, cu referire la modul în care indivizii se adaptează la viaţa din mediul penitenciar, modalitatea în care deprind modul în care să-şi administreze timpul şi la efectele acesteia, ci şi despre aceea a cadrelor din penitenciar.

Lumea angajaţilor din penitenciar este mult mai puţin cunoscută, mai puţin studiată, însă la fel, sau poate mai complexă, decât cea a deţinuţilor; poate nu este atât  de  închegată precum cea  a  condamnaţilor,  însă,  cu  siguranţă,  are  propriile simboluri şi elemente care o definesc.
Un prim element îl reprezintă şi în cazul subculturii cadrelor, modalitatea de adaptare la mediu. Astfel, se pot întâlni mai multe tipuri de angajaţi (Bruno, 2006):

Tipul „robotului” este acela care ascultă ordinele, aplică regulile şi funcţionează în mod mecanic; este lipsit de sentimente şi de umanitate, fiind mai potrivit pentru activităţi birocratice decât pentru lucrul cu oamenii, în mod direct.

„Carieristul” este angajatul fără scrupule, amabil în aparenţă, care tinde spre atingerea unor standarde profesionale ridicate şi îşi concentrează atenţia pe acest lucru. Este tipul  manipulatorului, care  încearcă să-i  neutralizeze pe  ceilalţi  prin această metodă.

Angajatul   „rafinat”   este   acela   cu   studii   superioare,   care   necesită recunoaşterea meritelor profesionale; este îndreptat către latura ştiinţifică.

Tipul „violent” este acela patologic. Deşi acum reprezintă cazuri izolate, în trecut erau o obişnuinţă a sistemului.

În final, angajatul care se bucură de cel mai ridicat grad de simpatie, atât din partea colegilor, cât şi a deţinuţilor este angajatul bun, care şi-a păstrat de-a lungul timpului latura umană. Deşi este văzut drept fraier, deoarece nu tinde către o poziţie ierarhică superioară, el îşi face treaba bine, încercând să ajute pe toată lumea şi să rezolve problemele şi conflictele. Din păcate, ponderea acestui tip de angajat, în penitenciar, este redusă (idem).

Pe lângă celelalte elemente care definesc cultura penitenciară, elemente ce se regăsesc  şi  în  subculturile  definitorii  ale  mediului  carceral  (cadre/deţinuţi),  o trăsătură inedită a subculturii personalului o reprezintă simţul umorului.

În ceea ce priveşte personalul, umorul, râsul, au devenit o însuşire necesară supravieţuirii muncii zilnice în mediul penitenciar, funcţionând ca un mecanism de apărare faţă de suferinţele provocate de anumite situaţii, ca un factor de ridicare a moralului,  precum  şi  o  eliberare  a  staff-ului  penitenciar...  este,  într-o  oarecare măsură, o  terapie prin  râs,  creată şi  aplicată cu  succes de  însăşi persoanele cu experienţă în munca din penitenciar.

Având în vedere că cele două subculturi carcerale sunt dominante în egală măsură, acest lucru determină, deseori, apariţia conflictelor, ostilitatea fiind un sentiment reciproc, o reacţie socială normală, în circumstanţele date.

Aceste tendinţe conflictuale au fost explicate prin intermediul teoriilor sociologice ale reacţiei  sociale. Astfel, Simmel în 1908 (apud Durnescu, 2009, p.59),  considera că poate face diferenţa între modelul consensual şi acela conflictual, în timp ce Dahrendorf în 1959 (ibidem) avea o altă viziune asupra teoriei conflictului dintre grupurile ce se află în lupta pentru putere, considerând că ideea de control social se poate realiza doar „peste o societate stratificată şi ierarhizată, caracterizată prin relaţii de coordonare şi subordonare”, iar „distribuţia inegală a puterii şi autorităţii produce un conflict social în care grupul dominant îşi impune interesele” (ibidem), cum este şi cazul conflictelor din penitenciar. Însă, indiferent de natura şi provenienţa conflictelor, penitenciarul rămâne, în esenţa sa, un mediu conflictual, închis, dezumanizant.

Norme şi valori

Indiferent de locul în care lucrează şi de specificitatea acestuia, fiecare om se ghidează după un set propriu de norme şi valori, care, dacă predomină în cazul majorităţii indivizilor angajaţi într-o instituţie, se va oglindi şi în imaginea acesteia.
În cazul instituţiilor cu o specificitate anume cum este penitenciarul şi normele şi valorile angajaţilor vor fi diferite de cele ale angajaţilor din alte domenii, având un specific aparte.
Viaţa în mediul penitenciar este văzută, din afară, precum una cu un mers zilnic logic, în care deţinutul trebuie hrănit, trebuie să participe la programe care să-l ajute la culturalizare, igienă etc., pentru ca, la o privire mai atentă să se observe mecanismele interne care ajută la funcţionarea acestui sistem (relaţiile interpersonale, organizarea internă, normele şi valorile interne). În acest fel, se observă faptul că şi în situaţiile de criză există o ordine a dezordinii, ceea ce „întăreşte”, de fapt, „ordinea coercitivă” (Florian, 1996, p. 48).

În ceea ce priveşte normele, prin caracterul lor coercitiv, asigură modul de acţiune  individual sau  de  grup,  în  vederea unor  rezultate bune  ale  intervenţiei, stabilesc  sistemul  de  recompense şi  de  sancţiuni,  asigurând  buna  funcţionare  a sistemului, în ansamblul său.

Conform lui Tudosescu în 1980 (apud Florian, 1999, p. 50), normele din penitenciar funcţionează după acelaşi principiu ca al celui din societate, fiind împărţite în trei tipuri:
1. „- norme organizaţionale”, care au drept scop exercitarea rolului instituţiei
(cadrul legal de executare a pedepselor);
2. „- norme acţionale”, care asigură cadrul de acţiune propriu-zis din mediul penitenciar şi evaluarea exactă a situaţiilor;
3. „- norme relaţionale”, care privesc relaţiile interpersonale din interiorul spaţiului penitenciar şi practicile eficiente, cu aplicabilitate în aceste relaţii (deţinut/deţinut, deţinut/cadre).

În afara normelor oficiale bine cunoscute, atât de deţinuţi, cât şi de personal, mediul carceral impune propriul set  de  norme  informale, rezultat al  experienţei dobândite de ambele părţi şi cărora li se supun necondiţionat (deţinuţii şi personalul); ele vin în completarea celor oficiale şi reprezintă mecanisme de slăbire a regulilor impuse în mod formal, asigurând punctul de legătură dintre cele două grupuri ale populaţiei penitenciare.

În  interiorul  penitenciarului nu  doar  deţinuţii  sunt  în  căutarea  acceptării sociale, prin apartenenţa  la un grup. Membrii personalului tind să facă parte din grupuri cu interese comune, în care să împărtăşească aceleaşi credinţe şi valori. Această nevoie de afiliere este cu atât mai puternic resimţită de către cei nou-intraţi în sistem, pentru care nevoile de conformare, aprobare şi de suport emoţional sunt mai mari, mergând, însă, până într-acolo unde îşi pot pierde identitatea personală şi propriile valori. (Crawley, Crawley, 2008, în Bennett, Crewe, Wahidin, 2008)

Valorile îngăduie definirea sinelui, precum şi raportarea la ceilalţi, la atitudinea personală adoptată în relaţiile interpersonale, acordând semnificaţie situaţiilor, persoanelor, comportamentelor etc. Importanţa lor stă în faptul că reprezintă piesa de rezistenţă a unei culturi, conferind sens şi identitate celorlalte elemente.
În  penitenciar, principalele valori  aflate în  fruntea listei  ambelor grupuri (deţinuţi/personal) sunt ordinea, securitatea, loialitatea (solidaritatea), demnitatea şi adaptarea.

Ordinea  este  necesară  atât  deţinuţilor,  cât  şi  cadrelor  din  penitenciar, deoarece în lipsa acesteia s-ar crea haos.
Deţinuţii au nevoie de ordine, în ceea ce priveşte ierarhizarea în rândul lor, sistemul de privilegii, de recompense, ceea ce ajută la organizarea internă în sânul subculturii, despre care vorbeam mai devreme, în timp ce cadrele au nevoie de această  ordine  pentru  a  simţi  că  lucrează  într-un  mediu  organizat,  în  ciuda specificului său şi că normele (atât cele formale, cât şi cele informale) funcţionează în deplinătatea lor.

Securitatea este un factor important al universului carceral. Pentru deţinuţi, acest lucru semnifică faptul că, deşi sunt închişi într-un loc dur şi obscur, pierzându- şi  dreptul  la  libertate  nu  l-au  pierdut  şi  pe  acela  de  a  le  fi  respectate nevoile fundamentale, nevoia de siguranţă  fiind plasată de Maslow pe treapta a doua a ierarhiei trebuinţelor umane.

De cealaltă parte, cei din personalul penitenciar au nevoie să se simtă în siguranţă pentru a mai reduce din efectele negative ale muncii pe care o prestează şi pentru a da randament în ceea ce presupune această muncă.

Loialitatea (solidaritatea) este o valoare foarte importantă, în egală măsură pentru deţinuţi, cât şi pentru cadre. Deoarece aparţin unor subculturi atât de antagonice, dar puternice totodată, membrii acestora simt nevoia constantă de a reconfirma faptul că nu sunt singuri şi că au lângă ei oameni pe care se pot baza. Prieteniile cu membrii celeilalte subculturi sunt văzute, din start, precum o încălcare a acestei valori, de ambele părţi.

În ceea ce priveşte deţinuţii, loialitatea este un lucru foarte important, în special din prisma coeziunii de grup; cei care aparţin unui grup trebuie să fie loiali acestuia şi liderului în principal. Cei care nu respectă aceste lucruri sunt văzuţi drept trădători şi sunt excluşi din grup.

Personalul penitenciar, la rândul său este cu atât mai dornic să ştie că există solidaritate în interiorul grupului. Acest lucru îi asigură de faptul că se pot baza pe colegii lor în momentele grele, de criză, că sunt uniţi în faţa criticilor venite din afară şi că secretele interne rămân în interiorul grupului.
Demnitatea este, de asemenea, o valoare foarte importantă pentru cele două grupuri, dreptul la demnitate şi respect fiind un drept recunoscut şi la nivel internaţional.
Deţinuţilor, păstrarea demnităţii le arată faptul că nu şi-au pierdut calitatea de oameni odată  cu  pierderea libertăţii,  că  sunt  încă  capabili de  a  primi  respectul celorlalţi, fie ei deţinuţi, cadre sau cei din societate.

Pentru personalul penitenciarului, păstrarea demnităţii este o valoare importantă, mai ales în contrast cu munca lor, cu umilinţele pe care le presupune în unele momente şi situaţii, muncă care este percepută de către cei din afara sistemului drept dezumanizantă şi lipsită de decenţă. Păstrarea acestei valori înăuntrul penitenciarului le arată faptul că există o departajare evidentă între ei şi persoanele condamnate, că funcţia deţinută impune, încă, respect.

În final, adaptarea reprezintă, atât pentru deţinuţi, cât şi pentru cadre, victoria în faţa  sistemului şi supravieţuirea  în interiorul acestuia; semnifică faptul că au rezistat în faţa dificultăţilor, a condiţiilor degradante pe care închisoarea le implică şi că au asimilat cunoştinţe suficiente pentru a face faţă cu brio vieţii în penitenciar.

Aşadar, prezenţa  normelor şi valorilor este un „must” al mediului carceral. Ele reglementează funcţionarea internă a societăţii penitenciare, având, deseori, rolul de a le apăra, atât deţinuţilor, cât şi staff-ului penitenciar, propria personalitate.

Suferinţele falsei încarcerări

Deşi piesa umană centrală adusă în discuţie când vine vorba despre mediul penitenciar o reprezintă deţinuţii, puţini sunt aceia care ştiu că şi cei din personalul penitenciar resimt, ca şi persoanele condamnate, efectele unei false încarcerări. Chiar dacă nu ei sunt cei privaţi de libertate, chiar dacă după terminarea programului părăsesc penitenciarul, reîntorcându-se în societate, în familie, munca în penitenciar îşi pune, treptat, dar sigur, amprenta asupra vieţii angajaţilor, asupra relaţiilor sociale ale acestora, a relaţiior cu membrii familiei şi asupra personalităţii lor.

Sykes (1974) vorbea despre efectele încarcerării asupra persoanelor condamnate. Printre acestea, el amintea de fenomenul de deculturaţie, de pierderea autonomiei sau de privarea de securitate. Ori, cu toate aceste lucruri se confruntă şi personalul care lucrează în penitenciar.

Impactul dur pe care individul îl resimte la intrarea în acest mediu, stricteţea ordinelor, surmenajul provocat de munca şi rutina zilnică în cadrul aceluiaşi mediu închis, deprimant, transpunerea conduitei din penitenciar şi în afara acestuia conduce, în timp, la incapacitarea individului, la imposibilitatea de a lega relaţii în exteriorul penitenciarului, la închiderea în sine, la lipsa interesului faţă de dezvoltarea de relaţii interpersonale,  fapt  ce  cauzează  procesul  de  deculturaţie,  lent,  dar  sigur,  al individului ce îşi desfăşoară activitatea în penitenciar.

Munca în  penitenciar este condusă de reguli stricte, abaterile fiind strict sancţionate, deciziile nu aparţin individului, ci conducerii, cu trecerea timpului toate aceste lucruri provocând frustrări personale şi profesionale, pierderea stimei de sine şi anularea iniţiativei (Durnescu, 2009), pierderea entuziasmului şi interesului faţă de munca depusă, dezumanizarea personalului şi deci, într-un final, pierderea autonomiei.

Nu în ultimul rând, privarea de securitate, reprezintă o problemă cu care se confruntă personalul penitenciar, atât în interiorul, cât şi în exteriorul penitenciarului. Să nu uităm faptul că, cei închişi nu se află în mod gratuit în penitenciar, iar membrii din personal reprezintă duşmanii direcţi  ai acestora, care sunt în număr evident superior. Presiunea zilnică la care sunt supuşi cei din staff, sentimentul de suspiciune care se instalează de-a lungul timpului, teama de a nu întâlni în afara penitenciarului un fost deţinut cu sete de răzbunare, cu probleme psihice sau rude/prieteni ai persoanelor condamnate generează o stare continuă de stres, cu efecte devastatoare asupra sănătăţii fizice şi psihice ale individului, asupra personalităţii sale, asupra relaţiilor sale sociale, precum şi asupra întregii sale vieţi personale.


Alte sentimente pe care le încearcă cei care lucrează în penitenciar mai sunt: depunerea efortului în munca realizată în zadar, rutina, sentimentul de singurătate, diminuarea stimei de sine.

Stresul de la locul de muncă este încă o problemă cu care se confruntă personalul penitenciar. Acesta apare fie la început, când are loc acomodarea cu mediul, cu presiunea impusă de problemele zilnice, cu reticenţa deţinuţilor, dar şi a celorlalţi colegi, fie pe parcurs, când poate fi generat de diverşi factori (Crawley, Crawley, 2008, în Bennett, Crewe, Wahidin, 2008), precum: interacţiunea cu ceilalţi colegi, presiunea pusă de sarcinile ce trebuie realizate sau de acelea care intervin spontan, presiunea exercitată de către superiori, supraaglomerarea etc.

Astfel, devin evidente simptome ale stresului cronic, specific personalului penitenciar: „melancolie, cinism, comunicare dificilă, izolare, nivel scăzut de performanţă, agresivitate, divorţul”. (Florian, 1996, p. 175)

Printre caracteristicile semnificative ale personalului penitenciar putem regăsi: nevoia solidarităţii între membri, suspiciunea, sentimentul de izolare socială, accentuarea curajului (fizic). (Crawley, Crawley, 2008, în Bennett, Crewe, Wahidin,2008)

Dintre acestea, cea mai importantă caracteristică o reprezintă sentimentul de izolare socială, de multe ori cei din personal resimţind efectele muncii lor şi în afara penitenciarului, prin modul în care sunt priviţi de către ceilalţi.
Nevoia de solidaritate reprezintă, de fapt, siguranţa susţinerii din partea colegilor, în orice situaţie.

Sentimentul de suspiciune apare de-a lungul timpului, prin lucrul direct cu infractorii,  fapt  ce  se  răsfrânge  şi  în  viaţa  personală  a  celor  care  lucrează  cu persoanele condamnate, devenind mai neîncrezători, mai atenţi, uneori în mod exagerat.

Aşadar, putem observa faptul că, şi cei care aparţin lumii carcerale din faţa gratiilor întâmpină dificultăţi în adaptarea la acest mediu, suferind, uneori, de un fals efect al încarcerării. Însă, deşi o muncă ingrată şi dificilă, dacă este realizată cu dăruire şi pasiune aduce satisfacţii enorme pentru aceia care au într-adevăr înclinaţia de a lucra în mediul penitenciar.

Bibliografie

Amza,  T.,  Amza,  C.  P.,  2008,  Criminologie  -  tratat  de  teorie  şi  politică criminologică, Lumina Lex, Bucureşti.
Bruno,  Ş.,  2006,  Mediul  penitenciar românesc.  Cultură  şi  civilizaţie  carcerală, Institutul European, Iaşi.
Crawley, E., Crawley, P., 2008, „Understanding prison officers: culture, cohesion and conflicts” în Bennett, J., Crewe, B., Wahidin, A., 2008, Understanding prison staff, Willan, Cullompton.
Durnescu, I., 2009, Asistenţa socială în penitenciar, Polirom, Iaşi. Durnescu, I., 2009, note de curs.
Florian, G., 1999, Dinamică penitenciară- reforma structurilor interne, Oscar Print, Bucureşti.
Florian,  G.,  1996,  Psihologie  penitenciară.  Studii  şi  Cercetări,  Oscar  Print, Bucureşti.
Ogien, A., 2002, Sociologia devianţei, Polirom, Iaşi.
Sykes, G. M., 1974, The society of captives - a study of a maximum security prison,  Princeton University Press, New Jersey.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu