luni, 6 aprilie 2015

Majorare de 75% şi pentru P.C. !

Deşi informaţia este publică şi poate fi vizualizată aproape in toate mediile on-line cu o simplă căutare, totuşi vin în întâmpinarea colegilor care încă mai au suspiciuni cu privire la acordarea majorării şi pentru personalul civil încadrat în unităţile penitenciare. 

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 821/C/2015 al Ministerului Justiţiei privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

În extras:
Art. 1.
Prezentul ordin reglementează condiţiile de acordare, în anul 2015, a majorării salariale prevăzute de art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare majorare.

Art. 2.
(1) Prezentul ordin se aplică funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi Ministerul Justiţiei, precum şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare.
(2) Prin personal civil din sistemul administraţiei penitenciare se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 3.
(1) Majorarea se acordă pentru personalul prevăzut la art. 2, inclusiv pentru cei care lucrează în ture, care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, respectiv sâmbăta şi duminica, precum şi în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu respectarea obligatorie a planificărilor de prezenţă întocmite de unitate.
(2) Baza de calcul a majorării o reprezintă salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.
(3) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, indiferent dacă acest interval de timp reprezintă concomitent şi muncă suplimentară, determinându-se pe baza raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru din luna în care s-au desfăşurat activităţile.
(4) Majorarea se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează plata. 

Art. 4.
Majorarea se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există o programare în ture sau altă formă de organizare a programului normal de lucru şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului ierarhic de desfăşurare a activităţii în aceste zile, scris(ă) sau verbal(ă), dar consemnat(ă) în prima zi lucrătoare, în scris, emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi, cu aprobarea conducătorului unităţii;
b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal şi/sau în zilele de sărbători legale;
c) se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 5.
(1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.
(3) În cazul personalului delegat să desfăşoare activităţi la alte instituţii, plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar întocmit şi aprobat conform alin. (2), potrivit documentelor doveditoare eliberate şi transmise de aceste instituţii, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4.
(4) Pentru personalul ale căror raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel mutat, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.
(5) Pentru personalul detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia îşi desfăşoară activitatea, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu