miercuri, 29 aprilie 2015

Statut

– Actualizat Aprilie 2015 –
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 – Denumire, sediu si însemne
(1) Denumirea organizaţiei este „Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se foloseşte SNLP.

(2) SNLP are sediul în Bucureşti.
(3) Însemnele SNLP sunt prezentate in Anexa nr. 1 si fac parte integranta din prezentul statut.

Art. 2 – Scopul înfiinţării SNLP
(1) SNLP apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor de sindicat conform Constituţiei României şi legilor ţării. SNLP acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.

(2) Principiile fundamentale de organizare si funcţionare ale SNLP sunt Democraţia – Egalitatea in drepturi – Solidaritatea.
(3) SNLP este independent fata de toate organele de stat, fata de partidele politice si fata de oricare alte organizaţii, indiferent de nivelul la care acestea sunt organizate.

Art. 3 – Obiectivele SNLP
(1) Susţinerea, la toate nivelurile, a drepturilor şi intereselor membrilor săi.

(2) Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor de sindicat.
(3) Urmărirea asigurării protecţiei profesionale şi sociale pentru membrii SNLP.
(4) Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.
(5) Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, economic, social, cultural şi sportiv.
(6) Promovarea şi susţinerea unor acţiuni care urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
(7) Demersuri permanente în vederea perfecţionării cadrului normativ specific organizării şi funcţionării serviciului penitenciar.
(8) Colaborarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate.
(9) Promovarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale.

CAPITOLUL II – CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT
Art. 4 – Dobândirea calităţii de membru de sindicat
(1) Poate fi membru al SNLP orice salariat, fost salariat, elev sau student din sistemul administraţiei penitenciare, Ministerul Justiţiei si institutiile de invatamant corespunzatoare,  care aderă liber consimţit la prezentul statut şi care completeaza o adeziune în acest sens.

(2) Aprobarea/respingerea adeziunii este decisa de catre Biroul Executiv al SNLP pe baza adresei inaintate de la nivelul filialei, insotite de adeziunea in original si incluzand propunerea Comitetului Executiv al filialei.
(3) Modelul de adeziune la sindicat este parte integrantă a statutului – Anexa nr. 2.
(4) Calitatea de membru de onoare poate fi acordată de organele de conducere ale SNLP, în semn de distincţie, unor persoane marcante.
(5) Membrii de onoare ai SNLP pot participa la lucrările Adunării Generale/Consiliului Naţional, în calitate de invitaţi.

Art. 5 – Pierderea calităţii de membru de sindicat
(1) Pierderea calităţii de membru se produce fie ca urmare a retragerii, fie ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere, având ca efect ?i piederea calită?ii de reprezentant ales în organele de conducere ale SNLP.

(2) Cererea scrisa de retragere, datată şi semnată se prezintă Biroului Executiv SNLP prin preşedintele de filială.
(3) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al SNLP nu au niciun drept asupra patrimoniului SNLP şi sunt obligate să-si achite obligaţiile financiare către SNLP până la data pierderii calităţii de membru.

CAPITOLUL III – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Art. 6 – Drepturile SNLP
Drepturile SNLP sunt:

(1) De a-şi elabora propriul Statut si Regulament de organizare si funcţionare.
(2) De a-şi alege liber reprezentanţii.
(3) De a-şi organiza gestiunea si activitatea.
(4) De a-şi formula programe proprii de acţiune.
(5) De a beneficia de protectia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.
(6) De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de Statut.
(7) De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:
a) casa de ajutor propriu/reciproc;
b) publicaţii proprii;
c) unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;
d) fonduri proprii pentru susţinerea membrilor SNLP în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.
(8) De a sprijini material membrii SNLP în exercitarea profesiei.
(9) De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi cultural-artistice.
(10) De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.
(11) De a obţine credite, în condiţiile prevăzute de lege.
(12) De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.
(13) De a fi consultată la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.
(14) De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor SNLP ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.
(15) De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.
(16) De a primi informaţiile necesare privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate protecţiei muncii, precum ?i sănătă?ii ?i securită?ii în muncă la nivelul sistemului penitenciar si a Ministerului Justiţiei.
(17) De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale SNLP, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile SNLP.
(18) De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

Art. 7 – Îndatoririle SNLP
Îndatoririle SNLP sunt:

(1) De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi de sindicat.
(2) De a negocia şi urmări aplicarea contractelor colective de munca şi acordurilor privind raporturile de serviciu.
(3) De a ţine şi organiza evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.
(4) De a informa membrii asupra activităţii sindicatului.
(5) De a folosi bunurile mobile şi imobile aparţinând SNLP doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Adunarea Generală.
(6) De a delega, la cererea filialelor, reprezentanţi care să le asiste sau să le reprezinte interesele la negocierile cu reprezentanţii administraţiei,
(7) De a informa membrii, în cazul sancţionării acestora.
(8) De a facilita si sprijini întâlniri cu reprezentanţii administraţiei, ministerului de resort, Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi altor entităţi, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă organizaţia şi/sau membrii acesteia.

Art. 8 – Drepturile membrilor SNLP
Drepturile membrilor SNLP sunt:

(1) Apărare – membrii de sindicat au dreptul sa ceara organelor SNLP să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor lor.
(2) Asistenţă – membrii SNLP au dreptul de a primi la cerere asistenţă juridică şi/sau in probleme economico-financiare.
(3) Exprimare – SNLP apără liberul exerciţiu al tuturor drepturilor şi libertăţilor individului.
(4) Participare – membrii de sindicat au dreptul de a participa la activitatea sindicală.
(5) Alegere – orice membru de sindicat, fără discriminare, poate alege organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut.
(6) Eligibilitate – orice membru de sindicat care are calitatea de salariat în sistemul administratiei penitenciare sau in Ministerul Justiţiei, fără discriminare, poate fi ales în organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut, cu condiţia ca în ultimele 12 luni să fii fost membru SNLP; Biroul Executiv al SNLP poate decide în privinţa excepţiilor de la criteriul vechimii în organizaţie, în situaţii speciale, justificate (filiale nou înfiinţate, inexistenţa altor candidaturi, etc); foştii salariaţi, elevii si studentii care au calitatea de membri SNLP au dreptul de a fi aleşi la nivelul structurilor proprii constituite in cadrul SNLP.
(7) Informare – membrii au dreptul sa fie informaţi cu privire la activitatea SNLP.
(8) Transparenţă – orice membru poate solicita Comisiei de cenzori verificarea activităţii financiare a SNLP, costurile fiind suportate de solicitant.
(9) Facilităţi – membrii SNLP au dreptul sa beneficieze de avantajele sau facilităţile negociate de SNLP, precum şi de alte servicii oferite de sindicat in condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 9 – Îndatoririle membrilor SNLP
Îndatoririle membrilor SNLP sunt:

(1) Să cunoască şi să respecte statutul şi ROF-ul SNLP.
(2) Să achite la timp cotizaţia lunară.
(3) Să respecte disciplina şi ierarhia sindicală şi să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor SNLP.
(4) Să participe la acţiunile hotărâte de SNLP prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.
(5) Să se abţină de la orice manifestări potrivnice rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor SNLP.
(6) Să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală.
(7) Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.
(8) Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea SNLP.

CAPITOLUL IV – COTIZAŢIA
Art. 10 – Cotizaţia
(1) Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară a fiecărui membru de sindicat.

(2) Cuantumul cotizaţiei este de 1% din venitul salarial brut realizat in cazul salariaţilor din sistemul administraţiei penitenciare şi Ministerului Justiţiei şi de 30 de lei pe an în cazul foştilor salariaţi, elevilor si studentilor. Cuantumul cotizaţiei pentru foştii salariaţi, elevi si studenti poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Naţional.
(3) Cotizaţia se reţine pe statul de plată pe baza acordului membrului de sindicat sau, în cazul foştilor salariaţi, elevilor si studentilor, precum şi în situaţii excepţionale, se poate achita direct presedintilor/liderilor filialelor/grupelor SNLP, pe bază de chitanţă.
(4) Cotizaţia se plăteşte începând din luna în care a fost aprobată adeziunea, pentru salariaţi, iar în cazul foştilor salariaţi, elevilor si studentilor se plăteşte iniţial începând din luna în care a fost aprobată adeziunea si ulterior, cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 11- Structura organizatorică
(1) Structura organizatorică a SNLP cuprinde:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Naţional;
c) Biroul Executiv al SNLP ;
d) Comisia de cenzori;
e) Filialele;
f) Biroul Executiv al filialei ;
g) Organizaţia de femei;
h) Organizaţia de tineret;

Art. 12 – Organele de conducere
Organele de conducere ale sindicatului sunt:

(1) Adunarea Generală;
(2) Consiliul Naţional;
(3) Biroul Executiv al SNLP (denumit in continuare Birou Executiv);
(4) Biroul Executiv al filialei.

ADUNAREA GENERALĂ
Art. 13 – Adunarea Generală – componenţă
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al SNLP si este alcătuita din:

a) Delegaţii filialelor SNLP;
b) Membrii Biroului Executiv SNLP;
c) Preşedinţii organizaţiilor de femei şi tineret.
(2) Numărul de delegaţi ai filialelor sindicale este stabilit pe baza normei de reprezentare de 1:60 membri de sindicat plătitori cu cotizaţia la zi, dar nu mai puţin de un delegat de filiala sindicala. Preşedinţii şi vicepreşedinţii de filiale sunt incluşi în delegaţiile filialelor sindicale din care provin. Numărul de delegaţi ai unei filiale se măreşte cu 1 pentru fracţiunile care depăşesc cu cel pu?in 1 jumătatea normei de reprezentare.

Art. 14 – Întrunirea Adunării Generale
(1) Adunarea Generală se întruneşte o dată la patru ani în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

(2) Şedinţele sunt statutar întrunite în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor. Rezoluţiile se adoptă cu o majoritate simplă din numărul de delegaţi prezenţi.
(3) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2), în termen de cel mult 30 de zile, Biroul Executiv convoacă o nouă Adunare Generală, cvorumul de prezenţă aplicabil fiind de cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor.
(4) Lucrările Adunării Generale sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

Art. 15 – Atribuţiile Adunării Generale
(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) Adoptă ordinea de zi a lucrărilor Adunării Generale;
b) Adoptă Statutul SNLP şi aprobă modificările Statutului SNLP;
c) Stabileşte strategia generală a SNLP;
d) Alege/revocă Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul General;
e) Alege/revocă membrii Comisiei de cenzori;
f) Aprobă raportul Comisiei de cenzori;
g) Adoptă rezoluţii şi hotărâri;
h) Aprobă prin hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli anual al sindicatului;
i) Hotărăşte asupra activităţii tuturor structurilor organizatorice ale SNLP;
j) Aprobă afilierea la organizaţii/asociaţii pe plan naţional sau internaţional;
k) Hotărăşte reorganizarea prin divizare/fuzionare sau încetarea activităţii, caz în care decide şi asupra distribuirii patrimoniului SNLP;
l) Aprobă mandatul membrilor Biroului Executiv;
m) Hotărăşte sancţiuni;
n) Hotărăşte asupra contestaţiilor adresate.
(2) Adunarea Generală poate îndeplini toate atribuţiile Consiliului Naţional.

Art. 16 – Mandatul Adunării Generale
(1) Adunarea Generală adoptă rezoluţii şi hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de delegaţii prezenţi.

(2) Alegerile se fac prin vot secret pentru fiecare dintre următoarele funcţii din Biroul Executiv: preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretar general.
(3) Pentru fiecare funcţie este declarat câştigător candidatul pentru care a votat cel puţin majoritatea simplă din numărul delegaţilor, conform art.14.
(4) Pentru funcţiile rămase neocupate se va organiza un nou tur de scrutin, în condiţiile precizate la alineatul precedent.
(5) Daca nici unul dintre candidaţi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3), se organizează turul doi, cu primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi; este declarat câştigător candidatul care a obţinut majoritatea simplă din voturile valabil exprimate.

Art. 17 – Alegeri
(1) Alegerile sindicale se desfăşoară o dată la 4 ani pentru toate nivelurile de conducere ale sindicatului, prin vot secret cu o majoritate simplă.

(2) Pe perioada alegerilor pentru organele de conducere ale sindicatului, lucrările Adunării generale sunt conduse de un comitet format din 3 membri aleşi de adunare, numit “Comitet pentru organizarea alegerilor”. Acesta îşi încetează activitatea după ce au fost alese organele de conducere ale sindicatului. Alegerile se fac prin vot secret cu o majoritate simplă din numărul delegaţilor.
CONSILIUL NAŢIONAL
Art. 18 – Consiliul Naţional – componenţă
(1) Consiliul Naţional este organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional care hotărăşte măsurile necesare punerii în aplicare a rezoluţiilor si hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

(2) Consiliul Naţional este alcătuit din următorii reprezentan?i cu drept de vot:
a) preşedinţii filialelor care pot fi substitui?i de vicepre?edin?i în caz de absen?ă;
b) membrii Biroului Executiv;
c) preşedinţii organizaţiilor de femei şi tineret.

Art. 19 – Întrunirea Consiliului Naţional
(1) Consiliul Naţional se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.

(2) Consiliul Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul reprezentan?ilor conform art. 18.
(3) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alineatul precedent, în termen de cel mult 15 zile, Biroul Executiv convoacă un nou Consiliu, cvorumul de prezenţă aplicabil fiind de cel puţin jumătate din numărul reprezentan?ilor.
(4) Hotărârile Consiliului Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de reprezentan?ii prezenţi.
(5) Lucrările Consiliului Naţional sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

Art. 20 – Atribuţiile Consiliului Naţional
Atribuţiile Consiliului Naţional sunt:

(1) Adoptă ordinea de zi a lucrărilor Consiliului.
(2) Orientează şi adaptează întreaga activitate şi strategie a SNLP în perioada dintre doua Adunări Generale.
(3) Analizează şi hotărăşte asupra activităţii celorlalte structuri organizatorice ale SNLP.
(4) Alege membrii interimari în Biroul Executiv.
(5) Consiliul Naţional poate suspenda din funcţie membrii Biroului Executiv hotărând concomitent asupra interimatului până la proxima ?edin?ă a Adunării Generale.
(6) Aproba raportul Comisiei de cenzori intre doua şedinţe ale Adunării Generale.
(7) Aproba/modifica Bugetul de venituri si cheltuieli intre doua sedinte ale Adunării Generale.
(8) Hotărăşte sancţiuni.
(9) Hotărăşte afilierea sau retragerea din organizaţiile naţionale şi internaţionale intre doua şedinţe ale Adunării Generale.
(10) Hotărăşte asupra excluderilor din SNLP.
(11) Convoacă Adunarea Generala in şedinţe extraordinare.
(12) In mod exceptional aprobă modificările urgente ale Statutului SNLP.
(13) Aprobă/modifică Regulamentul de organizare ?i funcţionare propriu, precum şi al componentelor structurii organizatorice a SNLP.
(14) Pentru rezolvarea anumitor probleme decide formarea unor grupuri de lucru sau comisii.
(15) Aprobă execuţia bugetului anual.
(16) Hotărăşte asupra contestaţiilor ce-i sunt adresate.
(17) Poate constitui din cotizaţia încasată fonduri cu diferite scopuri (solidaritate, rezistenţă, ajutorare, s.a.) .
(18) Hotărăşte asupra modului de utilizare a fondurilor constituite.
(19) Adoptă hotărâri.

Art. 21 – Mandatul Consiliului Naţional
(1) Consiliul Naţional adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simpla din numărul delegaţilor.

(2) Consiliul Na?ional poate hotărî prin vot secret in cazurile de suspendare a membrilor din Biroul Executiv ?i de alegere a membrilor interimari.
BIROUL EXECUTIV
Art. 22 – Biroul Executiv
(1) Biroul Executiv este organul executiv ce realizează conducerea operativă a SNLP, care aduce la îndeplinire rezoluţiile şi hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Naţional.

(2) Biroul Executiv este alcătuit din:
a) Preşedinte;
b) Prim-vicepreşedinte;
c) Vicepreşedinte I;
d) Vicepreşedinte II;
e) Secretar General.
(3) Biroul Executiv se întruneşte de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie.
(4) Membrii Biroului Executiv sunt aleşi de Adunarea Generală pentru o perioada de 4 ani.

Art. 23 – Atribuţiile Biroului Executiv
Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

(1) Adoptă ordinea de zi a şedinţelor proprii.
(2) Îndeplineşte rezoluţiile si hotărârile Adunării Generale/Consiliului Naţional, elaborând planuri concrete de acţiune.
(3) Decide asupra solicitărilor de adeziune.
(4) Convoacă Adunarea Generală, Consiliul Naţional, Comisia de cenzori, făcând propuneri pentru ordinea de zi a primelor două.
(5) Poate decide înfiinţarea de comisii tehnice şi de specialitate, stabilind mandatul, atribuţiile şi responsabilităţile în decizia de înfiinţare.
(6) Prezintă raport asupra activităţii sale Adunării Generale şi Consiliului Naţional.
(7) Avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.
(8) Asigură circulaţia informaţiei în cadrul SNLP.
(9) Asigură şi răspunde de administrarea Patrimoniului SNLP.
(10) Armonizează, promovează şi apără interesele filialelor.
(11) Coordonează activitatea filialelor, organizaţiilor de femei şi de tineret, comisiilor si celorlalte structuri SNLP.
(12) Validează rezultatele alegerilor la nivel de filiale.
(13) Numeşte preşedinţii interimari de filiale, până la efectuarea alegerilor.
(14) Numeşte preşedinţii filialelor şi/sau reprezentanţii SNLP în organismele bipartite/tripartite după caz.
(15) Asigură încheierea contractelor individuale de muncă, a convenţiilor/acordurilor/protocoalelor de colaborare.
(16) Analizează lunar activitatea financiară a SNLP.
(17) Analizează propunerile Preşedintelui SNLP înaintate pe baza evaluării periodice a activităţii individuale a membrilor Biroului Executiv şi decide in conformitate cu hotărârile Consiliului Naţional.
(18) Elaborează ROF-ul SNLP.
(19) Stabileşte programul de lucru şi nivelul de reprezentare.
(20) Organizează şi conduce Adunările Generale si Consiliile Naţionale.
(21) Reprezintă SNLP.
(22) Hotărăşte sancţiuni.
(23) Soluţionează contestaţii.
(24) Adoptă decizii.

Art. 24 – Membrii Biroului Executiv – atribuţii
Membrii Biroului Executiv îndeplinesc următoarele atribuţii:

(1) Preşedintele sindicatului
a) Reprezintă şi angajează juridic sindicatul in plan naţional şi internaţional.
b) Reprezintă interesele organizaţiei în cadrul structurilor sindicale la care SNLP este afiliat.
c) Prezidează lucrările Adunării Generale si Consiliului Naţional.
d) Conduce activitatea Biroului Executiv.
e) Răspunde de intărirea structurii organizatorice şi funcţionale a sindicatului.
f) Coordonează elaborarea de programe cu finanţare externă, precum şi alte proiecte.
g) Evaluează periodic activitatea individuala a membrilor Biroului Executiv şi propune măsuri in şedinţele Biroului Executiv, in conformitate cu hotărârile Consiliului Naţional.
h) In exercitarea atribuţiilor proprii Preşedintele sindicatului emite decizii contrasemnate de secretarul general.
(3) Prim-vicepreşedintele
a) Coordonează activitatea vicepreşedinţilor şi face propuneri Biroului Executiv pentru eficientizarea acesteia.
b) Coordonează activitatea din cadrul comisiilor de dialog sau organismelor bipartite si tripartite.
c) Asigură funcţionarea tuturor componentelor structurii organizatorice si urmăreşte respectarea Statutului si ROF-ului sindicatului.
d) Coordonează şi răspunde de activitatea economică şi financiar-contabila a sindicatului.
e) In absenţa preşedintelui sindicatului îndeplineşte atribuţiile acestuia.
f) Are calitatea de purtător de cuvânt al organizaţiei.
(4) Vicepreşedinte I
a) menţine o comunicare permanentă cu filialele şi alte structuri constituite de SNLP;
b) informează lunar Biroul Executiv cu privire la problemele filialelor şi demersurile efectuate pentru soluţionarea acestora;
c) coordonează şi administrează activităţile legate de negocierile Contractului/Acordului colectiv de muncă;
d) elaborează şi coordonează evidenţe, programe şi activităţi privind interpretarea corecta şi aplicarea cadrului legal si a actelor colective (contract/acord) in sistemul administraţiei penitenciare;
e) coordonează activităţile privind promovarea intereselor organizaţiei în legislaţia aplicabilă şi de transpunere/respectare a prevederilor legislaţiei interne şi internaţionale în complexul legislativ aplicabil sistemului administraţiei penitenciare.
(5) Vicepreşedinte II
a) coordonează activităţile sindicatului in procesul de elaborare a unor proiecte de acte normative sau administrative si tine evidenta termenelor, propunerilor înaintate şi răspunsurilor primite in cadrul procesului de elaborare;
b) elaborează şi promovează concepţia organizaţiei privind evoluţia, impactul şi consecinţele contextului social-economic asupra sistemului penitenciar;
c) coordonează şi administrează activităţile legate de litigii de muncă, contencios administrativ si comisii de disciplină;
d) asigură membrilor asistenţa juridică în acţiuni interne şi internaţionale sau coordonează asigurarea acesteia prin experţii organizaţiei;
e) creează şi administrează baza de date a sindicatului referitoare la istoricul si rezolvarea litigiilor si conflictelor de munca, precum si a oricăror acţiuni derulate în instanţele de judecată sau cercetări/verificări disciplinare, ori alte situaţii divergente sau conflictuale.
(6) Secretarul-general
a) urmăreşte permanent respectarea R.O.F. si face propuneri de modificare a acestuia;
b) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale SNLP şi organizează evidenţa dezbaterilor, respectiv a rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor adoptate;
c) coordonează activitatea comisiilor constituite pe probleme specifice;
d) asigură actualizarea lunară a evidenţei membrilor filialelor şi celorlalte structuri SNLP;
e) asigură informarea membrilor cu privire la activitatea organizaţiei;
f) coordonează organizarea acţiunilor de protest;
g) organizează lucrările Adunării Generale, Consiliului Naţional si Biroului Executiv.

Art. 25 – Mandatul Biroului Executiv
(1) Biroul Executiv adoptă decizii prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul membrilor

(2) Membrii SNLP aleşi prin vot in organele de conducere la diferite niveluri ale organizaţiei, pot renunţa la această calitate.
(3) Renunţarea se notifică Biroului Executiv.
(4) Biroul Executiv va informa Consiliul Naţional despre situaţia prevăzută la alin. (1) precum şi despre demersurile întreprinse ca urmare a acesteia.

COMISIA DE CENZORI
Art. 26 – Comisia de cenzori
(1) Comisia de cenzori este organul de control financiar al SNLP fiind alcătuita din 3 membri titulari si 2 membri supleanţi aprobaţi de Consiliul Naţional sau Adunarea Generală care desemnează şi preşedintele comisiei.

(2) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) Verifică corectitudinea activităţii financiar-contabile, conform prevederilor legale.
b) Verifică încadrarea în prevederile Bugetului de venituri şi cheltuieli.
c) Propune soluţii si/sau sancţiuni.
(3) Comisia de cenzori se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv si prezintă rapoarte.

FILIALELE
Art. 27 – Filiale sindicale
(1) SNLP este constituit din filiale, componente ale structurii sale organizatorice.

(2) Filialele sunt structuri teritoriale care pot dobândi personalitate juridică şi au următoarele scopuri principale:
a) reprezintă sindicatul în limita Statutului si ROF-ului acestuia, în relaţia cu tertii pe plan local;
b) asigură circulaţia informaţiei între organele de conducere si membrii de sindicat;
c) îndeplinesc rezoluţiile, hotărârile si deciziile organelor colective ale SNLP;
d) coordonează activitatea pentru rezolvarea problemelor locale.
(3) Filialele au un efectiv minim de 5 persoane si se constituie la nivelul instituţiilor/unităţilor in care SNLP are membri de sindicat.
(4) La nivel naţional foştii salariaţi, elevii si studentii care au calitatea de membrii SNLP pot constitui filiale ale căror structuri şi organizare se reglementează in ROF-ul SNLP.
(5) Constituirea filialelor este validată de Biroul Executiv al SNLP.

Art. 28 – Organizarea filialelor sindicale
(1) Filiala este condusă de Biroul Executiv al filialei format din preşedintele şi vicepreşedintele(-ţii) filialei, aleşi pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret cu majoritate simplă de Adunarea Generală a Filialei. Preşedintele filialei numeşte un înlocuitor dintre vicepreşedinţi, in caz de absenţă.

(2) Numărul maxim al vicepreşedinţilor în cadrul unei filiale este de 5, iar numărul minim este de un vicepreşedinte/filială, in conformitate cu hotararile adoptate in acest sens la nivelul filialei.
(3) Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor de filiale se stabilesc prin ROF-ul SNLP.

Art. 29 – Adunarea Generala a filialei
(1) Adunarea Generală a filialei este formată din membrii filialei.

(2) Adunarea Generală lucrează statutar în prezen?a unui raport minim de 1/5 din membrii filialei.
(3) Adunarea Generală întrunită conform alin. 1 ?i alin. 2 adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simpla a membrilor prezenţi.
(4) In cazul in care Adunarea Generală a filialei, are pe ordinea de zi alegerea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de filială, raportul minim de membrii care desemnează prin vot pre?edintele/vicepre?edintele filialei este de 2/3 din membrii filialei.
(5) Adunarea generala a filialei se întruneşte anual sau de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui de filială sau a minim 1/3 din numărul total de membri.
(6) La nivelul filialelor se constituie un Comitet de filială, cu rol consultativ la adoptarea unor decizii, format din:
c) Reprezentanţii sectoarelor de activitate
d) Reprezentanta filialei în organizaţia de femei a SNLP
e) Reprezentantul filialei în organizaţia de tineret a SNLP

ORGANIZAŢIA DE FEMEI
Art. 30 – Organizaţia de femei
(1) Organizaţia de femei SNLP, reuneşte pe baza liberului consimţământ, toate femeile care au calitatea de membre SNLP.

(2) Organizaţia de femei SNLP, este o structură fără personalitate juridică având următoarele scopuri:
a) îndeplinirea hotărârilor, rezoluţiilor şi deciziilor organelor colective ale SNLP şi ale Organizaţiei de femei SNLP;
b) asigurarea promovării intereselor specifice în interiorul şi în exteriorul sindicatului;
c) participarea femeilor la negocieri de contracte colective de muncă şi la elaborarea de acte normative cu caracter social şi economic;
d) coordonarea activităţilor derulate de către organizaţie sau de membrele de sindicat;
e) implicarea femeilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale si de conducere ale sindicatului;
f) realizarea de programe speciale pentru problematica femeilor;
g) asigurarea circulaţiei informaţiei între organele colective si membrele de sindicat;
(3) Organizaţia de femei SNLP îşi desemnează conform ROF propriu, conducerea executivă, a cărei preşedintă va fi validata de către Consiliul Naţional pe o perioada de 4 ani.
(4) SNLP poate organiza reuniuni pregătitoare, la cererea scrisa adresată de Organizaţia de femei, Biroului Executiv, în perioada premergătoare Adunării Generale/Consiliului Naţional.

ORGANIZAŢIA DE TINERET
Art. 31 – Organizaţia de tineret
(1) Organizaţia de tineret SNLP reuneşte, pe baza liberului consimţământ, toţi membrii SNLP care au vârsta de până în 35 de ani.

(2) Organizaţia de tineret SNLP, este o structură fără personalitate juridică având următoarele scopuri:
a) îndeplinirea hotărârilor, rezoluţiilor şi deciziilor organelor colective ale SNLP;
b) asigurarea promovării intereselor specifice în interiorul si în exteriorul sindicatului;
c) promovarea si susţinerea la toate nivelurile a drepturilor şi intereselor specifice tinerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi cea internaţională;
d) coordonarea activităţilor derulate de organizaţie sau de tineri;
e) implicarea tinerilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale şi de conducere ale sindicatului;
f) realizarea de programe specifice tinerilor;
g) asigurarea circulaţiei informaţiei între organele colective si membrii de sindicat;
(3) În conformitate cu ROF propriu, organizaţia de tineret îşi desemnează conducerea executivă al cărei preşedinte, va fi validat de Consiliul Naţional pentru o perioadă de 4 ani.
(4) SNLP poate organiza reuniuni pregătitoare, la cererea scrisă adresată de Organizaţia de tineret, Biroului Executiv, în perioada premergătoare Adunării Generale/Consiliului Naţional.

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL ŞI VENITURILE SINDICATULUI
Art. 32 – Patrimoniul
(1) Patrimoniul SNLP este alcătuit din bunuri mobile, bunuri imobile si mijloace băneşti. Sursele patrimoniului sunt:

a) Cotizaţii.
b) Venituri realizate din activităţile proprii.
c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii
d) Donaţii, sponsorizări şi alte surse
(2) Patrimoniul SNLP este indivizibil si netransmisibil.
(3) SNLP nu a avut patrimoniu la constituire.

Art. 33 – Situaţia patrimoniului la încetarea activităţii
(1) Dizolvarea Sindicatului se face in temeiul hotărârii adoptate de Adunarea Generală a sindicatului cu majoritate de 2/3 din totalul membrilor.

(2) Operaţiunile legate de dizolvarea sindicatului sunt efectuate de o comisie speciala, numita de Adunarea Generală. Comisia specială întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz, lichidarea patrimoniului sindicatului, conform celor stabilite de Adunarea Generală.
(3) In cazul încetării activităţii, fără a se adopta o rezoluţie asupra patrimoniului, oricare dintre membrii săi are dreptul de a se adresa tribunalului conform legii.

CAPITOLUL VII – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art. 34 – Recompense
(1) Pentru activitatea desfăşurată membrii de sindicat pot fi recompensaţi cu:

a) premii în bani sau bunuri;
b) diplome de merit şi distincţii;
c) titluri onorifice.
(2) Procedura de acordare a recompenselor este stabilită în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului.

Art. 35 – Sancţiuni
(1) Pentru încălcarea prevederilor Statutului si ROF-ului, precum şi pentru alte prejudicii sau daune rezultate din compromiterea rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor sindicatului, membrii de sindicat (inclusiv reprezentanţii aleşi în organe de conducere) pot suporta sancţiuni.

(2) Procedura de acordare a sancţiunilor este stabilită în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 36

SNLP are personalitate juridică, cont în bancă şi stampilă proprie. SNLP poate avea însemne proprii, insigne, legitimaţii, drapel, imn, etc.
Art. 37

Cu data adoptării prezentului, Statutul Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare adoptat de către Adunarea Generală din 15.01.2011, se abrogă.
Art. 38

În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentului Statut, va fi elaborat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare care va conţine norme de aplicare a Statutului şi se va adopta de către Consiliul Naţional.
Prezentul Statut a fost adoptat de Consiliul Naţional al SNLP întrunit statutar în data de 28 aprilie 2015.

***

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu